کلاسهای کلاسیک

 

کلاس اساتید روز رزومه
پیانو
مالک عدل شنبه، سه شنبه مشاهده
آرش دادخواه یکشنبه ، چهارشنبه مشاهده
هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده
محمدرضا صفوی دوشنبه مشاهده
ویلن و ویولا
کیوان دباغی چهارشنبه،پنجشنبه مشاهده
فرزان زاهدمنش شنبه،سه شنبه مشاهده
گیتار امیر احمدی چهارشنبه، پنجشنبه مشاهده
محمد صادق فرزانه سه شنبه مشاهده
مهران وطن دوست یکشنبه مشاهده
سینا موسوی سه شنبه مشاهده
امیراحمدی
گیتار الکتریک چهارشنبه، پنجشنبه مشاهده
سینا موسوی سه شنبه مشاهده
محمد صادق فرزانه سه شنبه مشاهده
گیتار باس محمدصادق فرزانه سه شنبه مشاهده
درامز آشور ظفر مرادیان دوشنبه مشاهده
ویلنسل هنگامه حسینی یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه مشاهده
کیبورد هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده
هارمونیکا(سازدهنی) الیاس دژآهنگ پنجشنبه مشاهده
زویا افسری پنجشنبه مشاهده
کنترباس محمد صادق فرزانه سه شنبه مشاهده
فلوت زویا افسری پنجشنبه مشاهده
هنگ درام امین صادقیان یکشنبه مشاهده