02634214333

کلاس ایرانی

کلاس ایرانی

کلاساساتیدروزرزومه
تار و سه تارحمیدرضا جوانچهارشنبهمشاهده
هامان منصوریدوشنبهمشاهده
کمانچهحامد خدامیدوشنبهمشاهده
تنبکمرتضی مومنیانچهارشنبهمشاهده
پیمان صحیحیشنبهمشاهده
صادق حسین پورپنج شنبهمشاهده
حامد خدامییکشنبهمشاهده
دفپیمان صحیحیشنبهمشاهده
حامد خدامییکشنبهمشاهده
سنتور
امین صادقیانیکشنبهمشاهده
وصال صالحیاندوشنبه،سه شنبهمشاهده
تنبورالیاس دژآهنگپنج شنبهمشاهده
نیمحمد حسن علیخانییکشنبهمشاهده
قانون
امیرحسین مختاریدوشنبه،سه شنبهمشاهده
برای ارسال نظر کلیک کنید
Call Now Buttonتماس با آموزشگاه موسیقی آوادیس