02634214333

سازهای کوبه ای

کلاسهای کلاسیک

 

کلاساساتیدروزرزومه
درامزآشور ظفر مرادیاندوشنبهمشاهده
پرکاشنامين قاسميشنبهمشاهده
داربوکاصادق حسین پورپنجشنبهمشاهده
تمپو جنوبیصادق حسین پورپنجشنبهمشاهده
تنبکمرتضی مومنیانچهارشنبهمشاهده
تنبکپیمان صحیحیشنبهمشاهده
دفپیمان صحیحیشنبهمشاهده
دفحامد خدامییکشنبهمشاهده
هنگ درامآشور ظفر مرادیانیکشنبه،دوشنبهمشاهده