کلاس اساتید روز رزومه
آواز ایرانی علی مومنیان شنبه ،چهارشنبه مشاهده
ویدا احمدی شنبه مشاهده
آواز پاپ سینا موسوی سه شنبه مشاهده
هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده
محسن بوستان دوشنبه مشاهده
آواز پاپ غربی هانی رجبی شنبه،یکشنبه مشاهده