02634214333
لیست مطالب
درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج

درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج

درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج تنبور  یکی از سازهای زهی است که در آن سیم‌ها از روی دسته‌ای بلند و کاسه‌ای عبور کرده‌است و با ضربه انگشتان به صدا درمی‌آید. تنبور را بعضی تنبوره  نیز گفته ...
درباره ساز تنبور برترین اساتید آموزش تنبور در کرج

آموزشگاه آوادیس آموزش ساز تنبور در کرج

آموزشگاه آوادیس آموزش ساز تنبور در کرج آموزشگاه آوادیس آموزش ساز تنبور در کرج: تَنبور یا طَنبور یکی از سازهای زهی است که در آن سیم‌ها از روی دسته‌ای بلند و کاسه‌ای عبور کرده‌است و با ضربه انگشتان به صدا ...