02634214333
لیست مطالب
آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی

آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی

آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی آموزش تئوری موسیقی و سازشناسی- ساز وسیله ای برای بیان و اجرای موسیقی،به عبارت دیگر،هر وسیله ای که بتواند صوت موسیقی به مفهوم اعم تولیدکند،"ساز" نامیده میشود. تعداد ساز ها بسیار زیاد و نامحدود است،به ...