کسب مقام اول هستی قربانی پناه دررشته ویلنسل

آموزش حرفه ای سنتور در کرج
آموزش سنتور در کرج
اکتبر 27, 2018
بردیا-امینی
بردیا امینی در دومین جشنواره موسیقی البرز
نوامبر 4, 2018
هستی-قربانی-پناه

هستی-قربانی-پناه

کسب مقام اول هستی قربانی پناه دررشته ویلنسل

آموزشگاه موسیقی آوادیس
سال 1397