02634214333

فرامرز عباسی، معلم ویولن و آنسامبل
متولد ۱۳۷۳ در تهران
اساتید ساز ویلن: مارینا نی کوالشویلی، ایمان فخر، پندار پارسی
استاد تئور ی موسیقی: مصطفی کمال پورتراب
اساتید انسامبل)گروه نوازی (: سهراب کاشف، ستاره بهشتی
سوابق تحصیلی:
کارشناسی نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران با نمره ممتاز
کارشناسی ارشد نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران
سوابق هنری:
سرپرست و ویلن اول »کوارتت زهی سیرن«
دبیر انجمن علمی موسیقی دانشگاه هنر تهران از سال ۹۹
عضو مجمع دانشگاه هنر تهران
سردبیر نشریه »سرایش«
عضو انجمن موسیقی شمیرانات تهران
برگزار ی چندین وبینار و ورکشاپ آموزشی در سمت دبیر انجمن علمی از جمله:
* آسیب شناسی تفکر در موسیقی ای ران با »دکتر فرخزاد الیق«
* اصول نوازندگی در موسیقی قدیم با »پویان فرزین« از اتریش
* بررسی بنیاد های نوازندگی در ارکستر بین المللی با »امیر تاکرو باورچ ی« نوازنده ارکستر پیلسن از جمهور ی چک
* مستر کالس پی انو »موریس ارنست « از کشور آلمان
* ورکشاپ سالمت نوازندگان با »ادوارد ماالوی« از امری کا
و…
سرپرست ارکستر خانه هنرمندان اجرا در تاالر رودکی، وحدت و اندیشه
نوازندگی در ارکستر گروسمان به رهبری سهراب کاشف
مایستر ویلن دو ارکستر کامراتا
کنسرت مایستر ارکستر باربد به رهبر ی کیوان میرهادی
نوازندگی در ارکستر دانشگاه هنر به رهبری سهراب کاشف
همکاری با دانشکده ی موسیقی دانشگاه کردستان
جشنواره ها:
مقام اول در جشنواره دانشجویی رویش
مقام اول در جشنواره ملی دانشجویی بین ۸۶ دانشگاه کشور
مقام دوم در جشنواره موسیقی صبا تاالر وحدت و رودکی
اجرا در شب دانشجویان ممتاز دانشگاه هنر تهران در تاالر رودکی
اجرا ی منتخب هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران
اجرا با ارکستر باربد در فستیوال کالس یک تا معاصر
مستر کالس ها و وورکشاپ ها:
شرکت در مستر کالس نوازندگی موس یقی باروک “Stahmer Elfriede “
شرکت در مسترکالس »سیروس فروغ« استاد کنسرتوار جولی ارد
شرکت در مسترکالس “Presler Anna “استاد دانشگاه ساکرامنتو کالیفرنیا
شرکت در مستر کالس “Harrington david “ویلن اول کوارتت کرونوس
شرکت در چندین ورکشاپ الکساندر تکنیک با حضور دکتر »آذین موحد«
شرکت در ورکشاپ ا»یمان فخر« با محوریت پداگوژ ی ویلن
متد و روشهای آموزشی:
متد تدریس سوزوکی، زولتان کدای، دالکروز، ادگار ویلمز

آموزشگاه آوادیس در خدمت شماست

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *